"Stromy trp�livosti plod� rajsk� kv�ty."

             

�vod

Tradi�n� thajsk� mas�e

Ostatn� mas�e a slu�by

Cen�k

Kontakt

E-shop

 

Objedn�vky na tel.:

(+420) 728 373 239

 

 

 

Cen�k

Ceny v�ech mas�� se odv�j� od d�lky jejich trv�n� bez ohledu na druh mas�e (pokud nen� uvedeno jinak). Ke ka�d� mas�i je nav�c p�ipojen �as cca 5- 10 minut pro odpo�inek p�i �aji. Proto doporu�uji sv�m klient�m po mas�i nikam nesp�chat a zajistit si na mas� (a p�edev��m chv�li po mas�i) dostatek voln�ho �asu.

Ke ka�d� mas�i je nav�c �as pro odpo�inek p�i �aji zdarma !

V r�mci jedn� n�v�t�vy je mo�n� vybran� slu�by kombinovat � pak se cena odv�j� od doby trv�n�.

V p��pad� z�jmu o del�� �as ne� 3 hodiny je cena dle domluvy.

D�rkov� poukazy lze vystavit na �as nebo libovolnou finan�n� ��stku dle domluvy.

Jsem plátce DPH!     

 

Z�kladn� cen�k mas��  platn� od 1.2. 2022  
 
Objednac� doba  
(�as uveden� na poukazech)
0,5 hod 1 hod 1,5 hod 2 hod 2,5 hod 3 hod
Doba trv�n� mas�e nebo procedury (minut)  15 - 20 min 40 - 50 min 70 - 80 min  100 - 110 min  130 - 140 min     160-170 min
Cena (v�etn� 21% DPH) 340 K� 670 K� 990 K� 1 320 K� 1 650 K� 1 980 K�

Krom� pr�ce mas�ra, n�jmu, z�konn�ch odvod�, slu�eb ��etn�, dopravy, pr�delny, telekomunika�n�ch slu�eb, IT slu�eb a DPH je v cen� zahrnut ve�ker� materi�l, ostatn� slu�by a energie pro klient�v komfort: platba kartou p�es platebn� termin�l, hygienick� prost�edky, ru�n�ky, deky, ubrousky, desinfekce, �isti�ka a ioniz�tor vzduchu, elektrick� p��motop, oleje, esenci�ln� p��rodn� oleje, med, balz�my, peelingy, vyh��van� leh�tko, mo�nost pou�it� sprchy a vybaven� toalety,  wifi p�ipojen� pro z�kazn�ky a ob�erstven�

 

Raindrop Terapie  - 1 hod - 1500,-K� (terapeutick� Young Living oleje - nutno objednat 1 m�s�c p�edem)

 

 

 

 

CopyrightDIPMASSAGE   2005-2022